Politykę Prywatności

Informacje Polityka Prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje umożliwią Państwu ułatwą nawigację po tym, co stanie się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą deklaracją o ochronie danych, która znajduje się pod tą kopią.

Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrację danych na tej stronie internetowej (np. "administrator danych")?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie internetowej.

Jak zapisujemy Państwa dane?

Gromadzimy Państwa dane w wyniku udostępnienia nam Państwa danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Informacje te są zapisywane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich informacji?

Masz prawo do otrzymywania w każdej chwili informacji o źródle, odbiorcy i celach zarchiwizowanych przez Ciebie danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za ich ujawnienie. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia Twoich danych. W przypadku pytań dotyczących tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przepisami prawa" na tej stronie internetowej. Mają Państwo również prawo do zgłoszenia skargi do właściwego organu nadzorującego.

Ponadto w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w rozdziale "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

Narzędzia i narzędzia analityczne dostarczane przez osoby trzecie

Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą statystycznie analizowane podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Analizy takie przeprowadzane są przede wszystkim za pomocą plików cookie i tego, co nazywamy programami analitycznymi. Z reguły analizy wzorców przeglądania są przeprowadzane anonimowo, tzn. wzorce przeglądania nie mogą być do Ciebie przypisane. Masz możliwość sprzeciwienia się takim analizom lub możesz uniemożliwić ich wykonanie bez użycia określonych narzędzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, prosimy zapoznać się z naszą deklaracją ochrony danych poniżej.

Masz możliwość sprzeciwienia się takim analizom. W niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych poinformujemy Państwa o możliwościach zgłoszenia sprzeciwu.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy tej strony internetowej i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego też Państwa dane osobowe traktujemy jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy, jak również do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są zbierane.

Niniejszym informujemy, że przesyłanie danych przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatne na luki bezpieczeństwa. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w PKBR "kontrolerem")

Administratorem danych na tej stronie internetowej jest administrator danych:

MM Systemy
Sp. z o.o. 

ul. Kościelna 34
46-050 Kąty Opolskie
Polska
Telefon: +48 11 54 00 271
E-mail: info@mm-systemy.pl

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami podejmuje decyzje co do celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo również odwołać każdą udzieloną już zgodę. Aby to zrobić, wystarczy, że wyślemy do nas nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed Państwa odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec bezpośredniej reklamy (art. 21 GDPR)

W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f GDPR, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w oparciu o przesłanki wynikające z Państwa szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. W celu określenia podstawy prawnej, na której opiera się jakiekolwiek przetwarzanie danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszą deklaracją o ochronie danych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, o ile nie będziemy w stanie przedstawić przekonywujących i godnych ochrony podstaw do przetwarzania Państwa danych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub jeżeli celem przetwarzania jest dochodzenie, wykonywanie lub obrona uprawnień prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. W przypadku sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą następnie wykorzystywane do bezpośrednich celów reklamowych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR).

Prawo do zgłoszenia skargi do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do agencji nadzorczej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym domniemane naruszenie miało miejsce. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, automatycznie przekazali Ci lub osobie trzeciej dane, które są przez nas przetwarzane w powszechnie używanym, czytelnym dla maszyn formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych do innego administratora danych, nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

Informacje o blokowaniu, korygowaniu, korygowaniu i usuwaniu danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo w każdej chwili żądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcy, jak również o celu przetwarzania Państwa danych. Mogą Państwo również mieć prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tego tematu lub innych kwestii związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem podanym w rozdziale "Informacje wymagane przepisami prawa".

Prawo do żądania ograniczeń w przetwarzaniu

Masz prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo". Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W przypadku, gdy zakwestionowaliby Państwo poprawność zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj będziemy potrzebowali trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania niniejszego postępowania wyjaśniającego mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych zamiast żądania ich usunięcia.
  • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a Państwo ich potrzebują do wykonywania, obrony lub dochodzenia swoich praw, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 PKBR, Państwa prawa i nasze prawa będą musiały zostać zestawione ze sobą. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy są nadrzędne, mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony uprawnień prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub z ważnych względów interesu publicznego przywoływanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

3. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika komunikuje się z nami automatycznie. Informacje te obejmują:

  • Typ i wersja używanej przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Adres IP
  • Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 Sekcja 1 lit. f) PKBR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby technicznie wolne od błędów przedstawienie i optymalizacja strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics Remarketing

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick, które działają na wszystkich urządzeniach. Dostawcą tych rozwiązań jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia połączenie grup docelowych generowanych przez Google Analytics Remarketing z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick, które działają na wszystkich urządzeniach. Pozwala to na wyświetlanie niestandardowych komunikatów reklamowych opartych na zainteresowaniach, w zależności od wcześniejszego użycia i wzorców przeglądania na urządzeniu (np. telefon komórkowy) w sposób dostosowany do potrzeb użytkownika, jak również na dowolnym urządzeniu (np. tablet lub PC).

Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, Google połączy w tym celu postępy Państwa przeglądarki internetowej i aplikacji z Państwa kontem Google. W rezultacie możliwe jest wyświetlanie tych samych spersonalizowanych komunikatów reklamowych na każdym urządzeniu, do którego zalogujesz się za pomocą swojego konta Google.

W celu wsparcia tej funkcji Google Analytics zapisuje uwierzytelnione identyfikatory Google użytkowników, którzy są tymczasowo powiązani z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i skompilować grupy docelowe dla reklam, które mają być wyświetlane na wszystkich urządzeniach.

Masz możliwość trwałego sprzeciwu wobec remarketingu / targetowania we wszystkich urządzeniach poprzez dezaktywację spersonalizowanej reklamy na Twoim koncie Google. W tym celu należy kliknąć na poniższy link: www.google.com/settings/ads/onweb/..

Konsolidacja danych zapisanych na koncie Google następuje wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo przekazać do Google i tam również odwołać (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Rejestracja danych, które nie są konsolidowane na koncie Google (na przykład dlatego, że nie masz konta Google lub nie wyraziłeś sprzeciwu wobec konsolidacji danych), rejestracja danych odbywa się na podstawie art. 6 sek. 1 lit. f) PKBR. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie odwiedzającego stronę internetową do celów reklamowych.

Aby uzyskać więcej informacji oraz zapoznać się z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Danych Google pod adresem: policies.google.com/technologies/ads.

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program promocyjny Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

W połączeniu z Google AdWords, używamy narzędzia zwanego Conversion Tracking. Jeśli klikniesz na ogłoszenie opublikowane przez Google, plik cookie do celów śledzenia konwersji zostanie umieszczony. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka umieszcza na komputerze użytkownika. Pliki te wygasają po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony tej strony internetowej i plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i będziemy w stanie rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został połączony z tą stroną.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki te nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie Conversion są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali opcję Conversion Tracking. Użytkownicy otrzymują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na swoje reklamy i zostali połączeni ze stroną wyposażoną w tag Conversion Tracking. Jednak nie otrzymują oni żadnych informacji, które pozwoliłyby im osobiście zidentyfikować tych użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, masz możliwość sprzeciwić się takiemu użyciu przez łatwe dezaktywację pliku cookie Google Conversion Tracking poprzez przeglądarkę internetową w ustawieniach użytkownika. Jeśli to zrobisz, nie będziesz uwzględniony w statystykach Conversion Tracking.

Przechowywanie plików cookie "Conversion" i korzystanie z tego narzędzia do śledzenia są oparte na Art. 6 sek. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników, w celu optymalizacji oferty internetowej operatora i reklamy.

Aby zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking, prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Danych Google pod adresem: policies.google.com/privacy.

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, że w każdej chwili będą Państwo powiadamiani o umieszczeniu plików cookie i mogą Państwo zezwolić na pliki cookie tylko w niektórych przypadkach lub wykluczyć ich akceptację w niektórych przypadkach lub w ogóle, a także mogą Państwo włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

5. Wtyczki i narzędzia

Mapy Google

Poprzez interfejs API ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Map Google, Twój adres IP musi być przechowywany. Z reguły informacje te są przesyłane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony internetowej nie ma kontroli nad przesyłaniem danych.

Korzystamy z Google Maps, aby w atrakcyjny sposób zaprezentować nasze treści online i ułatwić znalezienie lokalizacji ujawnionych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 sek. 1 lit. f GDPR.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w Deklaracji prywatności danych Google pod adresem: policies.google.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych stosujemy "Google reCAPTCHA" (zwaną dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzone na naszych stronach internetowych (np. informacje wprowadzone do formularza kontaktowego) są dostarczane przez użytkownika ludzkiego czy przez program automatyczny. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie osób odwiedzających naszą stronę internetową na podstawie różnych parametrów. Analiza ta jest uruchamiana automatycznie w momencie wejścia na stronę internetową. Do tej analizy reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas spędzony przez użytkownika na stronie internetowej lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają w całości w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani o tym, że analiza jest w toku.

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 sek. 1 lit. f GDPR. W uzasadnionym interesie operatorów stron internetowych leży ochrona treści internetowych operatora przed niewłaściwym wykorzystaniem przez zautomatyzowane przemysłowe systemy szpiegowskie oraz przed SPAM.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i zapoznać się z deklaracją Google o ochronie danych osobowych, proszę kliknąć na poniższe linki: policies.google.com/privacy i www.google.com/recaptcha/intro/android.html.